Начало

 

Събития

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ организира за 27-ми пореден път Световен ден на ходенето –Take back your street, take back your future с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.

Как да стана член на БАСВ

Българската асоциация „Спорт за всички“ е член на Международната асоциация „Спорт за всички“

Стани доброволец

Информация за това как да станете доброволец.

Литература

Тук може да намерите полезна литература

Документи

Полезна информация

Българската асоциация „Спорт за всички“ търси решението на проблемите чрез своите основни задачи за периода 2009 – 2010 г.

1. Широко популяризиране на здравословния начин на живот чрез системни занимания с физически упражения и спорт като:

организирани прояви, даващи възможност за спортуване на всички, които желаят да спортуват, за приятна и пълноценна почивка и за социална интеграция на хора в неравностойно положение, на хора в пенсионна възраст, на различни етнически групи и др.;

  • разработва и реализира програми на национално ниво и оказва съдействие за реализацията на регионални, местни и целеви програми.

2. Укрепване на организационната структура на движението „Спорт за всички“ в страната, като за целта се:

  • регламентират връзките и взаимоотношенията с Министерството на физическото възпитание и спорта и Българския олимпийски комитет (БОК);
  • изградят регионални структури „Спорт за всички“ в страната;
  • стимулира създаване на спортни клубове „Спорт за всички“ в страната;
  • регламентират връзките и взаимоотношенията с отделите „Младежки дейности и спорт“ към общините.

3. Координация на дейността в областта на спорта за всички между отделните звена в структурата на българския спорт, общините и други неправителствени организации, имащи отношение към здравето на хората.

4. Да установи трайни контакти с Дирекция „Научно и медицинско осигуряване“ към МФВС за съвместни разработки по проблемите на здравословния начин на живот и мястото и ролята на физическите упражениния и практикуването на спорт в него, както и за провеждане на съвместни прояви и кампании.

5. Да потърси решение на въпроса за финансирането на дейността в областта на спорта за всички, както от държавата, така и от спонсорството, общините и отделните министерства, ведомства и институции.

 

ëíàòà
ïðîãðàìà
ÁÓËÔÀÐ’
2012 ‑
Áúëãàðñêà
Ôèçè÷å
ñêà
Àêòèâíî
ñò è Ðàçâèòèå
,
å ðàçðàáîòåíà
íà áàçàòà
íà íàòð
óïàíè
ÿ îïèò
îò ðåàëèçèðàíåòî
íà Íàöèîíà
ëíèòå
ïðîãðàìè
Áóëôàð’
2000 (1998 ‑ 2000 ã.), Áóëôàð’
2004
(2001‑2004 ã.) и Булфар’2008 (2005-2008). Тя е
сúîáðàçåíà
ñ ïîñòàíîâêèòå
íà Çàêîíà
çà ôèçè÷åñêîòî
âúçïèòàíèå
è ñïîðòà
. Ïðîãðàìàòà
å
ðàç÷åòåíà
çà ïåðèîäà
2009 – 2012 ã.
Ïðîãðàìàòà
å ïîäãîòâåíà
îò øèðî
ê êðúã ñïåöèàëèñòè
, ñ
êîíñóëòàöèè
íà åêñïåðòè
ïî îðãàíèçàöèÿ
è óïðàâëåíèå
. Øèðîêî
å
èçïî
ëçâàí
ñâåòîâíè
ÿò îïèò
è ðàçðàáîòêèòå
íà Ìåæä
óíàðîäíàòà
àñîöèàöèÿ
ñïîðò çà âñè÷êè
(ÒÀÔÈÑÀ
).
Òÿ âêëþ÷âà
øèðî
ê ñïåêòúð
îò ïðîÿâè
– ìåæä
óíàðîäíè
,
íàöèîíà
ëíè
, ìåñòíè
è öåëåâè
, êîèòî
ñà ïðåäíàçíà÷åíè
çà âñè÷êè
âúçðà
ñòè
, â òîâà
÷èñëî
è çà хора с увреждания и хора в
неравностойно положение.
Ãëàâíàòà
öåë íà ïðîãðàìàòà
å øèðîêî
äà ïîï
óëÿðèçèðà
äâèæåíèåòî
ñïîðò çà âñè÷êè
â öÿëàòà
ñòðàíà
è ÷ðåç âêëþ÷åíèòå
â
íåÿ ïðîÿâè
, äà ñòèìóëèðà
èíäèâèä
óàëíàòà
ìîòèâàöèÿ
íà õîðàòà
çà ñèñòå
ìíè
ñàìîñòî
ÿòå
ëíè
çàíèìàíè
ÿ ñ ôèçè÷å
ñêà
àêòèâíî
ñò
çà ïî-äîáðî
çäðàâå
, äååñïîñîáíî
ñò è äúëãîëåòèå
.
Èçïú
ëíåíèåòî
íà ïðîãðàìàòà
å çàäà÷à
íà âñè÷êè
äúðæàâíè
è îáùåñòâåíè
ñòðóêò
óðè
è èíñòèò
óöèè,
áåç ÷èÿòî
ïîìîù
è ïîäêðåïà
íå ìîãàò
äà áúäàò
ïîñòè
ãíàòè
æåëàíèòå
óñïåõè
.