Българска асоциация „Спорт за всички“

Българската асоциация „Спорт за всички“ търси решението на проблемите чрез своите основни задачи за периода 2009 – 2010 г.:

1. Широко популяризиране на здравословния начин на живот чрез системни занимания с физически упражения и спорт като:

  • организирани прояви, даващи възможност за спортуване на всички, които желаят да спортуват, за приятна и пълноценна почивка и за социална интеграция на хора в неравностойно положение, на хора в пенсионна възраст, на различни етнически групи и др.;
  • разработва и реализира програми на национално ниво и оказва съдействие за реализацията на регионални, местни и целеви програми.

2. Укрепване на организационната структура на движението „Спорт за всички“ в страната, като за целта се:

  • регламентират връзките и взаимоотношенията с Министерството на физическото възпитание и спорта и Българския олимпийски комитет (БОК);
  • изградят регионални структури „Спорт за всички“ в страната;
  • стимулира създаване на спортни клубове „Спорт за всички“ в страната;
  • регламентират връзките и взаимоотношенията с отделите „Младежки дейности и спорт“ към общините.

3. Координация на дейността в областта на спорта за всички между отделните звена в структурата на българския спорт, общините и други неправителствени организации, имащи отношение към здравето на хората.

4. Да установи трайни контакти с Дирекция „Научно и медицинско осигуряване“ към МФВС за съвместни разработки по проблемите на здравословния начин на живот и мястото и ролята на физическите упражениния и практикуването на спорт в него, както и за провеждане на съвместни прояви и кампании.

5. Да потърси решение на въпроса за финансирането на дейността в областта на спорта за всички, както от държавата, така и от спонсорството, общините и отделните министерства, ведомства и институции.