Пoследно сбогом на проф. Никола Хаджиев

На 23.08.2014г.

след кратко боледуване почина видния спортен деятел и

Председател на Българска Асоциация Спорт за всички

проф. Никола Хаджиев.

nik_hadjiev

доктор на педагогическите науки

Завършил е висше образование по физическо възпитание и спорт в Москва през 1958 г.
От 1959 г. без прекъсване до момента работи в Национална спортна академия “В. Левски” – София, изминал дългия път от асистент до професор.
През 1967г. защитава успешно дисертация на тема: “Изследване на специалната силова подготовка и техниката на гимнастическите упражнения” и му е присвоена научната степен “доктор”.
От 1970г. е хабилитиран и му е присвоено научното звание “доцент”.
От 1973г. до 1996г проф. Никола Хаджиев е дългогодишен ръководител на катедра “Гимнастика”.
През 1979г. е избран за “професор”.

1. От 1979 г. до 1987 г. е Ректор на НСА. Под негово ръководство усилията на целия преподавателски състав са насочени към разработване на новите учебни програми за тристепенната структура на обучение. Негова инициатива са редица подобрения в материално-техническата база на Института /сега Академия/, създаването на Съвет по електронизация, снабдяването на всички катедри с компютри. Той полага големи усилия по създаването и укрепването на факултета за начално военно обучение при Института /Академията/. В годините на своето управление, проф.Никола Хаджиев направлява научно-изследователска работа като акцентира не само на фундаменталните, но и на нейните научно-приложни аспекти. Той допринася за издигане на престижа на ВИФ”Г.Димитров” /сега Национална спортна академия “В.Левски”/ като уникален център за подготовка на специалисти в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията.

2. От 1976 г. до 1992г. е бил член на Изпълнителния комитет на Международната федерация по гимнастика и първи ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ на същата през периода 1980-1984г. Отговаря за научните проблеми на световната гимнастика. Под негово ръководство са издадени на френски език два сборника, а също и книги в други страни. Организатор и докладчик на научни конгреси и дискусии по линия на световната федерация по гимнастика.

3. От 1970 г. до 1990г. e ПОСТОЯНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ на Българската федерация по гимнастика.

4. В периода 1995-1997г. е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ /БСФС/.

5. От 1980г. до момента е член на БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ и негов ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ от 1980 до 1990 г.

6. През 1993г. инициира и създава БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ “Спорт за всички”, която оглавява и до момента.

7. От 1994г. до 2005 г е ЧЛЕН НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ на Международната Асоциация “Спорт за всички” /ТAFISA/.

8. През 1997г. е инициатор, създател и ПОСТОЯНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ на НАЦИОНАЛНОТО НАУЧНО СДРУЖЕНИЕ “Спорт, стрес, адаптация”. Сдружението до момента е организирало два международни научни конгреса, няколко кръгли маси и симпозиуми на тема “Спорт, стрес, адаптация”.

9. Проф. Никола Хаджиев е бил Председател на Специализирания Научен Съвет /СНС/ по Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка /вкл. Лечебна физкултура/. Той е бил член на Специализираната научна комисия към Висшата атестационна комисия при Министерския Съвет на Р.България.

10. Удостоен е със званието “Заслужил деятел на физическата култура и спорта”. Награден е с орден “Кирил и Методий II степен” и два ордена на труда – златни.
Освен работата си със студентите от НСА проф. Хаджиев е бил лектор на много международни курсове, семинари и симпозиуми в: Гърция, Турция, Югославия, Франция, Холандия, Индонезия, Мексико, Гватемала и др.

От 1958 г. до 1968 г. е бил старши треньор на националния отбор по гимнастика.
Главните въпроси, които са обект на научните му изследвания са проблемите, свързани с организацията, структурата и управлението на гимнастиката в нашата страна, а така също проблемите на физическите качества на спортиста и биомеханиката на гимнастическите упражнения.
Научните публикации на проф. Никола Хаджиев се характеризират със своята съвременна и актуална проблематика, задълбочен научен подход, широко използване на точните науки, оригиналност на разработките и приложимост в практиката.

Автор е на повече от 130 научни публикации, 27 книги, учебници и ръководства по:
• Теория и методика на физическото възпитание и спорта;
• Проблеми на стреса и адаптацията в спорта;
• Теория и методика на гимнастиката като основна съставка на физическото възпитание на спорта;
• Проблеми на двигателните качества и силовата подготовка на спортиста;
• Биомеханика на спорта и гимнастическите упражнения;
• Проблеми на масово-оздравителната физическа култура и спорта за всички и др.
Поклон!